Navigace

Obsah

Obec Vitinka


Obec Vitinka leží severozápadně od Rokycan. Předpokládá se, že založení obce je spojeno s rodem Vítů ze Rzevého. Byla založena 1696 – 1698 na katastrálním území zaniklé vsi Levče – též Lívce. Ves Levče se prvně uvádí roku 1379. Založil ji rod Bobrohostů z Hostouně, majitelů Oseka a připojil ji k Oseku. Byla západně od Oseka v údolí potoka. Na poli, kde obec stávala, tento místní název zůstal. Zanikla v domácích válkách za krále Jiřího 1457 – 1471. Roku 1521 se uvádí jako pustá. Poslední zpráva o této obci je z roku 1653, uvádí se „niva v Levčích“.

Před rokem 1665 se na Osek přivdala Ludmila Polyxena Vítová ze Rzavé za Františka Přibyslava Malovce, majitele Oseka. Vítové ze Rzavého byla stará česká vladycká rodina. Předek rodu Vítů se roku 1390 udává mezi milci krále Václava IV. Roku 1642 byl tento rod povýšen do panského stavu. V 17. století rod vymírá. Poslední z rodu, Mikuláš Aleš, otec Ludmily Polyxeny, zemřel roku 1675. František Přibyslav Malovec zemřel roku 1682. Zůstala po něm vdova, Ludmila Polyxena, zvaná Vitinka, čtyři synové a dvě dcery. Rodina zaniká v kněžském stavu. Roku 1696 přechází podíly dětí na matku. Statečná Vitinka vede panství sama. Zakládá poplužní dvůr, zvaný Nový Dvůr, Hudlice a ves, jíž dává jméno Vitinka na paměť svého vymřelého rodu. Roku 1698 Ludmila Polyxena umírá.

V roce 1770 měla Vitinka 18 obytných domů. Patentem Josefa II. byl roku 1883 poplužní dvůr rozdělen devíti osídlencům. Roku 1839 bylo ve Vitince celkem 223 obyvatel v 31 domě. V roce 1901 bydlelo ve 43 domech 63 rodin s 332 obyvateli. V roce 1991 v 45 rodinných domech žilo 51 rodin se 155 obyvateli.

Důležitým mezníkem v dějinách obce byl 17. březen 1924, kdy byla z rozhodnutí Zemské správy politické v Praze rozloučena Vitinka od Oseka. Prvním starostou byl Emil Šnajdr. Katastr obce Vitinka měl 285 hektarů. Pro rozvoj obce mělo velký význam zavedení elektrického proudu v roce 1931. I když se obec zadlužila, znamenalo to velký pokrok. V roce 1943 byl založen Hasičský sbor. V novodobých dějinách mělo největší vliv pro obec založení Jednotného zemědělského družstva 30. října 1949. Toto družstvo bylo později sloučeno se zemědělským družstvem v Oseku. Výsledky družstevníků byly v té době jedny z nejlepších v republice a družstvo bylo oceněno státním vyznamenáním – Řádem práce. Jednotné zemědělské družstvo ve spolupráci s ostatními občany uskutečnilo v roce 1957 – 1959 výstavbu vodovodu, což bylo přínosem nejen pro družstvo, ale i pro modernizaci domácností občanů. Na konci 60. let si občané postavili prodejnu a budovu MNV. V 70. letech došlo v rámci celé obce asfaltování místních komunikací a zároveň k vybudování obrubníků při státní silnici. K 1.1.1980 došlo z rozhodnutí ministerstva vnitra k integraci obce Vitinka s Osekem, s názvem „Osek – část Vitinka“. Toto sloučení trvá dosud. V 80. letech byla provedena občany rekonstrukce místního pohostinství na kulturní zařízení a výstavba požární zbrojnice v Novém Dvoře. V bývalém lomu v cihelně byla vystavěna požární nádrž. Devadesátá léta byla ve znamení telefonizace obce, probíhala obnova místního rozhlasu a místních komunikací v obci.

(zpráva vydána v roce 1996 u příležitosti 300 let založení Vitinky)

V roce 2001 byla ve všech třech částech (Nový Dvůr, Vitinka, Hudlice) zajištěna plynofikace.