Obsah

Zastupitelstvo obce Osek vydává na základě ustanovení § 96 zákona číslo 12/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tento

Jednací řád zastupitelstva obce Osek

Článek l.

Předmět úpravy
Tento jednací řád zastupitelstva obce Osek (dále jen jednací řád) upravuje podrobnosti o jednání zastupitelstva obce Osek (dále jen zastupitelstvo obce), zejména přípravu a svolávání zasedání zastupitelstva obce, průběh jednání zastupitelstva obce, rozhodování a kontrolu plnění jeho rozhodnutí.

Článek 2.

Svolávání zasedání zastupitelstva obce

 • Zasedání zastupitelstva obce (dále jen zasedání) svolává starosta.
 • Zasedání svolává starosta jedenkrát za dva měsíce, pokud není zákonem nebo rozhodnutím zastupitelstva obce pro jednotlivé případy stanoveno jinak.
 • Jednacím dnem pro zasedání je čtvrtek.
 • Zasedání se konají v budově obecního úřadu Osek, pokud v jednotlivých případech nebude zastupitelstvem stanoveno jinak.
 • Zasedání se konají v období ledního času od 19.00 hodin, v období zimního času od 18 hodin
 • Zasedání svolává starosta tak, aby každý člen zastupitelstva obdržel písemné oznámení o svolání zastupitelstva nejméně sedm dní před jeho konám. Oznámení musí obsahovat datum, místo a dobu zahájení zasedání a jeho navržený program.
 • Svolání zasedání, jeho datum, místo, dobu zahájení a navržený program oznámí obecní úřad vyvěšením na úřední desce obecního úřadu a na informačních tabulích v obci Osek, nejméně sedm dní pře jeho konáním a opakovaným vyhlášením v místním rozhlasu.

Článek 3.

Příprava zasedání

 • Za přípravu zasedání odpovídá starosta.
 • Podklady pro zasedání připravuje podle pokynů starosty obecní úřad.
 • Návrhy, zprávy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva, členů výborů zastupitelstva obce a komisí (dále jen návrhy), které mají být projednány na nejbližším zasedání, musí být předloženy obecnímu úřadu nejméně deset dní před zasedáním.
 • Návrhy se předkládají písemně a musí obsahovat:
  • označení předmětu návrhu (co se má projednat)
  • důvod, proč se návrh podává,
  • navrhované řešení
 • Návrh, který má zastupitelstvo obce vzít pouze na vědomí, nemusí obsahovat návrh na znění usnesení.
 • Návrh, o kterém má být zastupitelstvem obce rozhodnuto, musí obsahovat také návrh na znění usnesení k tomuto návrhu.
 • Návrh, který neobsahuje návrh na znění usnesení, se považuje za návrh, který má zastupitelstvo obce vzít pouze na vědomí.
 • Návrhy, které nemají náležitosti uvedené výše v odstavci 4, budou starostou vrácen navrhovateli zpět s poučením, jak je doplnit nebo upravit.
 • Návrhy, které budou předloženy obecnímu úřadu po lhůtě uvedené ve třetím odstavci tohoto článku budou zařazeny do programu následujícího zasedání.
 • Došlé návrhy, splňující podmínky tohoto jednacího řádu, rozešle obecní úřad všem členům zastupitelstva obce taj, aby je obdrželi alespoň sedm dní před zasedáním.
 • Spolu s návrhy rozešle obecní úřad členům zastupitelstva obce ve lhůtě, uvedené v předchozím odstavci, materiály k jednotlivým bodům navrhovaného programu a dále návrhy, připomínky a podněty občanů obce a osob starších 18 let, vlastnících na území obce nemovitost.
 • Na základě předchozího usnesení zastupitelstva obce, došlých návrhů, navrhovaného programu a došlých návrhů, připomínek a podnětů občanů obce a osob starších 18 let, vlastnících na území obce nemovitost, připraví obecní úřad návrh programu zasedání.
 • Zasedání má pravidelně tento program:
  •   kontrola usnášeníschopnosti zasedání,
  • chválení programu zasedání,
  • zpráva starosty o ověření zápisu z předešlého zasedání,
  • volba dvou ověřovatelů zápisu,
  • zpráva starosty o stavu finančních prostředků obec a jejich závazcích ke dni konání zasedání,
  • informace o činnosti obecního úřadu od předešlého zasedání
  • kontrola plnění předchozích usnesení
  • jednotlivé projednávané body programu,
  • usnesení.

Článek 4.

Průběh zasedání

 • Průběh zasedání řídí starosta, který též vyhlašuje usnesení k jednotlivým projednávaným bodům programu a dává o něm hlasovat.
 • Po zahájení zasedání konstatuje starosta počet přítomných členů zastupitelstva obce a vyhlásí zasedání za usnášeníschopné, je-li přítomno alespoň 6 členů zastupitelstva obce.
   

Program zasedání

 • Pokud je zasedání usnášeníschopné, navrhne starosta program zasedání, který musí být shodný s programem uvedeným v písemném oznámení o svolání zasedání, vyhlásí k tomuto bodu usnesení a dá o něm hlasovat.
 • Doplnit nebo rozšířit navržený program zasedání, je možné k návrhu kteréhokoliv člena zastupitelstva, avšak pouze tehdy, pokud jeho návrh nebyl zařazen na program zasedání, ačkoliv tomu tak mělo být, nebo pokud jde o nový návrh, jehož projednání, vzhledem ke všem okolnostem, nesnese odklad a jeho neprojednáním by obci, nebo občanům obce vznikla škoda.
 • Schválený program zasedání je pro členy zastupitelstva obce závazný.
 • Doplnit nebo rozšířit schválený program zasedání je možné pouze výjimečně, pokud jde o návrh, který nemohl být předložen obecnímu úřadu ve lhůtě tímto jednacím řádem stanovené a jehož projednání, vzhledem ke všem okolnostem, nesnese odklad a jeho neprojednáním by obci, nebo občanům obce vznikla škoda a potřeba jeho projednání se objevila až po schválení programu.
 • Měnit pořadí projednávaných bodů schváleného programu, je možno pouze výjimečně k návrhu člena zastupitelstva obce a musí o něm být rozhodnuto usnesením.


Zápis ze zasedání a zvukový záznam ze zasedání

 • O průběhu zasedání pořizuje obecní úřad zápis a zvukovou nahrávku, kterou uloží na dobu jednoho roku ode dne konání zasedání.
 • K zápisu se vždy připojí listina přítomných členů zastupitelstva obce s jejich podpisem.
 • Zápis o průběhu zasedání obsahuje:
  • den, místo a dobu zahájení a ukončení zasedání,
  • přerušení zasedání, pokud k němu dojde
  • jména a příjmení přítomných členů zastupitelstva obce,
  • jména a příjmení omluvených členů zastupitelstva obce, spolu s důvodem jejich nepřítomnosti
  • navržený program zasedání,
  • průběh rozpravy k jednotlivým bodům programu, se jménem a příjmením jednotlivých osob, které v rozpravě vystoupí. Do zápisu bude uveden pouze podstatný obsah vystoupení osob, kterým bylo v rozpravě uděleno slovo a pokud se obsah jejich vystoupení týká projednávaného bodu programu, k němuž byla otevřena rozprava.
  • podané návrhy,
  • výsledky hlasování,
  • přijatá rozhodnutí a usnesení
  • další skutečnosti, o kterých zasedání rozhodne, že budou uvedeny v zápise.
 • Zápis obsahuje vždy usnesení zastupitelstva obce a podepisuje ho starosta spolu s místostarostou a ověřovatelé. Jednotlivá přijatá usnesení se číslují nahoru v nekonečné číselné řadě.
 • Starosta oznámí zasedání, zda byl ověřen zápis z předešlého zasedání, a pokud byl zápis ověřen, vyhlásí návrh usnesení, že zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o ověření zápisu z předešlého zasedání, a dá o něm hlasovat.
 • okud byly proti zápisu z předešlého zasedání podány námitky, otevře starosta k tomuto bodu rozpravu, seznámí zasedání s podanými námitkami a po jejich projednání vyhlásí návrh usnesení o schválení zápisu z předešlého zasedání v zapsaném znění nebo o jeho změně či doplnění, a dá o něm hlasovat.

Přednesení návrhů

 • Návrhy přednáší k výzvě starosty přítomní navrhovatelé, návrhy nepřítomných navrhovatelů předloží starosta. Obdobně se postupuje ohledně návrhů, připomínek a podnětů občanů obce a osob starších 18 let, vlastnících na území obce nemovitost.
 • K přednesení návrhu poskytne starosta navrhovateli nezbytně nutnou dobu, nejméně však deset minut. Pouze výjimečně, jde-li o věc zvláště rozsáhlou nebo složitou, může být délka přednesení návrhu rozhodnutím zastupitelstva obce prodloužena. O tomto rozhodnutí se nevydává usnesení.

Rozprava k předloženým návrhům

 • Ke všem bodům programu, s výjimkou kontroly usnášeníschopnosti zasedání, otevře starosta obce po přednesení návrhu rozpravu.
 • Do rozpravy se přihlašuje zvednutím ruky. O udělení a odejmutí slova rozhoduje starosta.
 • Pořadí přihlášených do rozpravy je dáno okamžikem jejich přihlášení, vždy však mají přednost v pořadí členové zastupitelstva obce před ostatními přihlášenými.
 • Pokud kdokoliv prohlásí i mimo přihlášení do rozpravy nebo své pořadí, že namítá přerušení tohoto jednacího řádu nebo zákona o obcích, musí mu být přednostně uděleno slovo.
 • Do rozpravy se nikdo nemůže přihlásit více než dvakrát, navrhovatel má právo vyjádřit se v rozpravě, před jejím ukončením, jako poslední.
 • K vystoupení v rozpravě poskytne starosta přihlášenému do rozpravy a navrhovateli nezbytně nutnou dobu, nejvýše však tři minuty, s výjimkou vystoupení osob uvedených v § 93 odst. 3 zákona o obcích. Pouze výjimečně, jde-li o věc zvláště rozsáhlou nebo složitou, může být délka vystoupení rozhodnutím zastupitelstva obce prodloužena. O tomto rozhodnutí se nevydává usnesení.
 • Starosta odejme v rozpravě slovo, pokud se řečník nepřihlásil do rozpravy nebo mu nebylo uděleno slovo nebo nemluví k projednávané věci a nebo pokud překročil časový limit uvedený v předchozích odstavcích. Komu bylo odejmuto slovo může žádat zastupitelstvo obce, aby o odejmutí slova starostou rozhodlo. V takovém případě vyhlásí starosta návrh usnesení, že odejmutí slova konkrétní osobě je v souladu s jednacím řádem a dá o něm hlasovat. Nebude-li takový návrh usnesení přijat, pokračuje řečník, jakoby mu slovo nebylo odejmuto.
 • Kterýkoliv člen zastupitelstva obce může kdykoliv v průběhu rozpravy navrhnout její ukončení. Učiní tak zvednutím ruky a prohlášením, že žádá ukončení rozpravy k projednávanému návrhu, s uvedením důvodu. O tomto návrhu vyhlásí starosta ihned po jeho přednesení návrh usnesení, že k projednávanému návrhu se rozprava končí a dá o něm hlasovat.
 • Pokud kdokoliv v rozpravě navrhuje změnit navrhovatelem předložené usnesení k projednávanému bodu, je povinen předložit svůj návrh znění usnesení.
 • Po skončení vystoupení všech přihlášených do rozpravy, nedojde-li k ukončení rozpravy způsobem uvedeným v odstavci 23 tohoto článku, udělí starosta navrhovateli poslední slovo k předloženému návrhu a poté rozpravu k projednávanému bodu programu ukončí.

 

Usnesení

 • Po ukončení rozpravy vyhlásí starosta návrh usnesení a dá o něm hlasovat.
 • Pokud je učiněn návrh na změnu navrženého usnesení podle odstavce 24) tohoto článku, vyhlásí starosta nejprve tento pozměňovací návrh usnesení a dá o něm hlasovat.
 • Je-li učiněno více návrhů na změnu usnesení, platí pro jejich pořadí v hlasování jejich pořadí, v jakém byly učiněny v rozpravě. Totéž platí, pokud byl návrh na jejich usnesení předložen ve více variantách.
 • Přijetím návrhu na usnesení, se již o dalších návrzích na usnesení nehlasuje.
 • Není-li k projednávanému bodu programu přijato žádné usnesení, poznamená se tato skutečnost v zápis ze zasedání.

Ukončení zasedání

Pokud byl vyčerpán program zasedání, prohlásí starosta zasedání za ukončené, pokud zákon nestanoví jinak.

Článek 5.
Závěrečná ustanovení

 • V nepřítomnosti starosty nese všechna jeho práva a povinnosti podle tohoto jednacího řádu místostarosta.
 • Tento jednací řád byl schválen na zasedání dne 28.11.2002.
 • Aktualizováno k 1.4.2011.


Ing. Jaroslav Dobiáš v.r., starosta
Jaroslav Peroutka v.r., místostarosta